സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് എംപിമാർ കൂടി

സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എത്താൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് മൂന്നു കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ കൂടി .ലീഗ് എംപി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് മൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപിമാർ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തങ്ങളുടെ…

View More സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മൂന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് എംപിമാർ കൂടി