സ്വപ്ന സുരേഷിന്റേതെന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദരേഖ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ?

കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി എന്ന് സിപിഐഎമ്മിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ തെറ്റില്ല .കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ കേഡർ പാർട്ടി എന്ന് സിപിഐഎമ്മിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാലും തെറ്റില്ല .ആശയപ്രചാരണത്തിന് വലിയ സംവിധാനമുള്ള പാർട്ടിയും സിപിഐഎം തന്നെ .ആ സിപിഐഎം സ്വപ്ന…

View More സ്വപ്ന സുരേഷിന്റേതെന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദരേഖ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ?