ദൈവത്തിനുപോലും എന്നെ പിടികൂടാൻ ആകില്ല, പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ക്രിമിനൽ, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്

” ദൈവത്തിനുപോലും എന്നെ പിടികൂടാൻ ആവില്ല, പിന്നെ പോലീസിന് ആകുമോ ” പപ്പു ഹരിശ്ചന്ദ്ര എന്ന ക്രിമിനൽ മുംബൈ പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് ഇത്. മുംബൈയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി ഒരു ഡസനിലധികം കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ഉണ്ട്.…

View More ദൈവത്തിനുപോലും എന്നെ പിടികൂടാൻ ആകില്ല, പോലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ക്രിമിനൽ, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്