ആറു ഭാഷകൾ അറിയുന്ന വിശാൽ നമ്പൂതിരി ,പൂജാരി ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഫൈസലിന്റെ യാഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ത് ?

ഇത് കഥ പോലെ തോന്നാം .കോമല്ലൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഫൈസലിനെ പരിചയപെട്ടത് .വിശാൽ നമ്പൂതിരി എന്നാണ് ട്രെയിനിൽ വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഫൈസൽ സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് . ഇവർ തമ്മിൽ അടുത്ത…

View More ആറു ഭാഷകൾ അറിയുന്ന വിശാൽ നമ്പൂതിരി ,പൂജാരി ചമഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന ഫൈസലിന്റെ യാഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ത് ?