ഹർഷൻ 24 ന്യൂസ്‌ വിടുന്നത് മാനേജ്‌മെന്റിനോട് ഇടഞ്ഞ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്കല്ല ചുവടുമാറ്റം എന്ന് സൂചന

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടി എം ഹർഷൻ 24 ന്യൂസ്‌ വിടുന്നത് മാനേജ്‌മെന്റിനോട് ഇടഞ്ഞെന്നു സൂചന. കരാർ കാലവധി അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കെ ഇന്നലെയാണ് ഹർഷൻ 24 ന്യൂസ്‌ മാനേജ്‌മെന്റിനു രാജി നൽകുന്നത്. “ഐ ക്വിറ്റ്, സംഭവ…

View More ഹർഷൻ 24 ന്യൂസ്‌ വിടുന്നത് മാനേജ്‌മെന്റിനോട് ഇടഞ്ഞ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്കല്ല ചുവടുമാറ്റം എന്ന് സൂചന