പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി

അഞ്ച് കോളേജുകളിൽ നിന്നും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല ഇന്നലെ നടത്തിയ മൂന്നാം മെസ്റ്ററിലെ “ലീനിയർ അൾജിബ്ര ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് “എന്ന വിഷയത്തിൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി.പരീക്ഷ കൺട്രോളർ ഡോ.…

View More പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട് സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാല പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി