“കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിനു വഴിവച്ചത് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അനാവശ്യ വാശി “

കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിനു വഴിവച്ചത് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അനാവശ്യ വാശിയെന്നു സിനിമാതാരം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് .ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിലാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ നിരീക്ഷണം .പോസ്റ്റ് വൈറലാണ് . സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പ് – പണ്ഡിറ്റിന്ടെ രാഷ്ട്രീയ…

View More “കരിപ്പൂർ വിമാനാപകടത്തിനു വഴിവച്ചത് ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അനാവശ്യ വാശി “