കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലത് ,പ്രൊഫ.സി .രവിചന്ദ്രനുമായി അഭിമുഖം-വീഡിയോ

കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് യുക്തിവാദിയും അദ്ധ്യാപകനുമായ പ്രൊഫ.സി .രവിചന്ദ്രൻ .NewsThen – നു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രവിചന്ദ്രൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് .കർഷക നിയമങ്ങളെ താൻ സ്വാഗതം ചെയ്തത് അത് മൂലം കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന…

View More കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് നല്ലത് ,പ്രൊഫ.സി .രവിചന്ദ്രനുമായി അഭിമുഖം-വീഡിയോ