കമലാ ഹാരിസ് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയാൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഗുണം

വലിയ അധികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അകലെ ആയിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാർ .പക്ഷെ ഇവിടെ കമലാ ഹാരിസ് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് .ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നെങ്കിലും പറയാം .ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജ അമേരിക്കൻ…

View More കമലാ ഹാരിസ് അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ആയാൽ ഇന്ത്യക്കുള്ള ഗുണം