ഓണം ബമ്പർ എറണാകുളത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

ഓണം ബമ്പർ എറണാകുളത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന് .TB 173964 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം .12 കോടി രൂപയാണ് സമ്മാനം .അദേശ് കുമാർ എന്ന ഏജന്റ് വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് സമ്മാനം. സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ…

View More ഓണം ബമ്പർ എറണാകുളത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്