കൂടെ കിടന്നില്ല ,നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും പ്രണയിച്ചില്ല ,തന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കി ,തുറന്നു പറഞ്ഞ് ബോളിവുഡ് നടി

ബോളിവുഡിലെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി നടി രവീണ ടണ്ഠൻ .കൂടെ കിടക്കുക ,പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിനാൽ തന്നെ ബോളിവുഡ് അഹങ്കാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നു രവീണ ടണ്ഠൻ പറയുന്നു .…

View More കൂടെ കിടന്നില്ല ,നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും പ്രണയിച്ചില്ല ,തന്നെ അഹങ്കാരിയാക്കി ,തുറന്നു പറഞ്ഞ് ബോളിവുഡ് നടി