ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ ബംഗളുരുവിൽ ,കലാപത്തിനിടയിൽ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല

ബെംഗളൂരു കലാപത്തിനിടയിൽ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ .ഡി ജെ ഹള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ മനുഷ്യ ചങ്ങലയായി കലാപകാരികളെ പ്രതിരോധിച്ചത് .പുലകേശി നഗറിലെ ക്ഷേത്രത്തിനാണ് യുവാക്കൾ രക്ഷാ…

View More ഇങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ ബംഗളുരുവിൽ ,കലാപത്തിനിടയിൽ ക്ഷേത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല