മഴ കുറയും, ഇത്തവണ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പകരം വരൾച്ച?

സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം മഴ കുറയുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധരുടെ നിരീക്ഷണം ഇന്നലെ വരെ മൂന്ന് ശതമാനം മഴയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ മാത്രമേ മഴയുണ്ടാകൂ. സെപ്റ്റംബർ 30ന് മൺസൂൺ അവസാനിക്കും. ചുഴലിക്കാറ്റോ…

View More മഴ കുറയും, ഇത്തവണ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് പകരം വരൾച്ച?