സുശാന്തിന്റെ ആരും അറിയാത്ത മുഖം ,രാത്രി പുലരുവോളം നടിമാരുമായി പാർട്ടി ,ഫാം ഹൗസ് മാനേജരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

സെയ്ഫ് അലിഖാന്റെ മകൾ സാറാ അലിഖാനും റിയ ചക്രബർത്തിയും ലോണാവാല ഫാമിൽ സ്ഥിരമായി പാർട്ടി നടത്താറുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ .സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലോണാവാല ഫാമിലെ മാനേജർ റായിസ് ആണ് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്…

View More സുശാന്തിന്റെ ആരും അറിയാത്ത മുഖം ,രാത്രി പുലരുവോളം നടിമാരുമായി പാർട്ടി ,ഫാം ഹൗസ് മാനേജരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ