ആ ഗായകൻ സാട്ടെ അല്ല ,മറ്റൊരു നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഡി വി സാട്ടെയുടെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പാട്ടു വീഡിയോ സാട്ടെയുടേത് അല്ല .ഡി വി സാട്ടെ പാടുന്നു എന്ന നിലക്കാണ് വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നത് .നിരവധി പേർ സാട്ടെയുടേത് എന്ന…

View More ആ ഗായകൻ സാട്ടെ അല്ല ,മറ്റൊരു നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ