കേന്ദ്രം നേരിട്ട് സംഭരിക്കും ,ആദ്യം 30 കോടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ,കോവിഡ് വാക്സിൻ വിതരണത്തിന് പദ്ധതി ഇങ്ങനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *