പുനഃസംഘടനയിൽ തഴഞ്ഞു ,പുതിയ യുദ്ധ മുഖം തുറന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

പുനഃസംഘടനയിൽ തഴയപ്പെട്ട സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ പുതിയ യുദ്ധ മുഖം തുറക്കുന്നു .ഇത്തവണ ഗുജ്ജർ വിഷയം ഉന്നയിച്ചാണ് സച്ചിന്റെ നീക്കം .പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരായ ഗുജ്ജറുകൾക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം നൽകുന്നില്ലെന്ന് കാട്ടി സച്ചിൻ പൈലറ്റ്…

View More പുനഃസംഘടനയിൽ തഴഞ്ഞു ,പുതിയ യുദ്ധ മുഖം തുറന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ്