സി എം രവീന്ദ്രനെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, ഒരാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ച് മെഡിക്കൽ ബോർഡ്

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എം രവീന്ദ്രനെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ.

മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെതാണ് തീരുമാനം. സി എം രവീന്ദ്രന് ഒരാഴ്ചത്തെ വിശ്രമം നിർദ്ദേശിച്ചു. സിഎം രവീന്ദ്രന് തുടർ ചികിത്സ വേണമെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിലയിരുത്തി.

തലവേദന,ക്ഷീണം ന,ടുവേദന എന്നിവയാണ് സി എം രവീന്ദ്രൻ അസുഖമായി പറയുന്നത്. ഒരാഴ്ചത്തെ വിശ്രമത്തിനുശേഷം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി തുടർ ചികിത്സ നടത്തണമെന്നാണ് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നിർദ്ദേശം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *