ബിജെപിയ്ക്ക് തിരിച്ചടി, എൻഡിഎ വിട്ട് അകാലി ദൾ

ശിരോമണി അകാലി ദൾ എൻ ഡി എ വിട്ടു. കർഷക ദ്രോഹ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി. സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക ബില്ലുകൾക്കെതിരെ പാർലമെന്റിൽ പാർട്ടി നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു. അകാലി ദളിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രതിനിധി ഹാർസിമ്രത് കൗർ രാജിവെച്ചിരുന്നെങ്കിലും മുന്നണി വിടാൻ അകാലി ദൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കർഷക സമരങ്ങൾ പഞ്ചാബിൽ ശക്തിപ്പെട്ടതോടെ മുന്നണി തന്നെ വിടാൻ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുക ആയിരുന്നു.

പഞ്ചാബിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ആണ് ബില്ലിനെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യമെമ്പാടും കർഷകർ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്താണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *