കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിൽ എത്തിയ രഹസ്യ കഥ

1982 മുതൽ തുടർച്ചയായി യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എം .38 വർഷം ഈ ബന്ധം തുടർന്നു .ഇപ്പോഴിതാ കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫ് പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ചും കഴിഞ്ഞു . എങ്ങിനെയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ സ്ഥാപക…

View More കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിൽ എത്തിയ രഹസ്യ കഥ