കെ ഫോണിലും ശിവശങ്കർ വക അഴിമതിയോ?

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെ ഫോൺ പദ്ധതി കരാറിനെതിരെയും ആരോപണം ഉയരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ ബെൽ കൺസോർഷ്യത്തിനു നൽകിയത് ടെൻഡർ വിളിച്ചതിലും 49% കൂടിയ തുകക്കാണെന്നാണ് ആരോപണം. 1028 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ടെൻഡർ വിളിച്ചത്. എന്നാൽ…

View More കെ ഫോണിലും ശിവശങ്കർ വക അഴിമതിയോ?