പിഎസ് സി ഉദ്യോഗാർഥികളെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് സർക്കാർ

സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കത്ത് സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മേൽവിലാസത്തിൽ ഉള്ള ആളില്ലാത്തതിനാൽ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി. റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് പദ്ധതി ലിജുവിന്റെ പേരിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു കത്ത്. ലിജു പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടിൽ ആയതിനാൽ കത്ത് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കത്ത് സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിച്ചത്.

മേൽവിലാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ കത്ത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരുമെന്നു പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പ്രതിനിധി വ്യക്തമാക്കി. സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുൻപിൽ സമരം നടത്തുന്ന പിഎസ് സി ഉദ്യോഗാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാരിന് സിപിഎം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *