നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോൺഗ്രസിനെ ഒരുക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അറ്റകൈ പ്രയോഗം-വീഡിയോ

സംസ്ഥാനത്ത് നിയമ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ ഇടപെടാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളെ തിരിച്ചറിയാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *