കർഷകരുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏഴാം ഘട്ട ചർച്ച നടത്താൻ ഇരിക്കെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് സഹായകരമാകും വിധം വിശദീകരണവുമായി റിലയൻസ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *