ഫൈസർ വാക്സിന് അനുമതി നൽകി സിംഗപ്പൂര്‍

സിങ്കപ്പൂർ:ഫൈസർ-ബയോൺടെക്കിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിന് അനുമതി നൽകി സിംഗപ്പൂര്‍. ഡിസംബർ അവസാനം മുതൽ വാക്സിൻ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ലീ ഹ്സിയൻ ലൂങ് പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സിംഗപ്പൂര്‍ സ്വദേശികൾക്കും ദീർഘകാല താമസക്കാർക്കും വാക്സിൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കും. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, മുൻനിര പ്രവർത്തകർ, പ്രായമായവർ, ദുർബലവിഭാഗക്കാർ എന്നിവർക്ക് പുറമേ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പടെയുളള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വാക്സിൻ ലഭിക്കും.

2021-ന്റെ മൂന്നാംപാദമാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ശ്രമം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *