നിങ്ങളുടെ വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാണോ? അല്ലെങ്കില്‍ സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊള്ളൂ… Watch video

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി നമ്മുടെ ഒക്കെ ഫോണില്‍ ടീച്ചര്‍ എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവര്‍ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്റെ വാട്ട്‌സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഞാന്‍…

View More നിങ്ങളുടെ വാട്ട്സ് ആപ്പ് അക്കൗണ്ട് സുരക്ഷിതമാണോ? അല്ലെങ്കില്‍ സുരക്ഷിതമാക്കിക്കൊള്ളൂ… Watch video