ഗൂഗിൾ ഫോം ഇ പതിപ്പുമായി ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ

ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ രചനകൾ ഇ പതിപ്പാക്കി മാറ്റാം .ഇതിനുള്ള പുതിയ രീതി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആനക്കര ജി എച്ച് എസ് എസിലെ ഗണിത അധ്യാപകൻ ആയ ചാലിശ്ശേരി സ്വദേശി തോംസൺ…

View More ഗൂഗിൾ ഫോം ഇ പതിപ്പുമായി ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ