തന്നെ ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ വിട്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതിൽ അഭിമാനം :എസ് ആർ പി

യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽ ആണ് താൻ ജനിച്ചതെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ ആണ് തന്നെ ആർ എസ് എസ് ശാഖയിലേക്ക് അയച്ചതെന്നും സിപിഐഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള .അത് ശരിയല്ലെന്ന് മനസിലാക്കി പതിനെട്ടാം വയസിൽ…

View More തന്നെ ആർഎസ്എസ് ശാഖയിൽ വിട്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ ,കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയതിൽ അഭിമാനം :എസ് ആർ പി

ജന്മഭൂമി ലേഖനത്തിന് വിശദീകരണവുമായി എസ് ആർ പി, താൻ ആർഎസ്എസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

സിപിഐ എം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള ആർഎസ്എസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ജന്മഭൂമി ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി എസ് ആർ പി. താൻ ആർഎസ്എസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പതിനാറാം വയസ്സിൽ ആർഎസ്എസ് വിട്ടു എന്നും അദ്ദേഹം…

View More ജന്മഭൂമി ലേഖനത്തിന് വിശദീകരണവുമായി എസ് ആർ പി, താൻ ആർഎസ്എസിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്

സിപിഐ എം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള ആർഎസ്എസ് ശിക്ഷക് ആയിരുന്നുവെന്ന് ജന്മഭൂമി

സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് ആർ പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള ചെറുപ്പകാലത്ത് ആർഎസ്എസ് ശിക്ഷക് ആയിരുന്നു എന്ന് ജന്മഭൂമി ലേഖനം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളിൽ മാന്യതയുള്ള ഒരു മുഖമാണ് എസ് ആർ…

View More സിപിഐ എം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻപിള്ള ആർഎസ്എസ് ശിക്ഷക് ആയിരുന്നുവെന്ന് ജന്മഭൂമി