നല്ല ലൈംഗികതയുടെ 7 പാഠങ്ങൾ

ലൈംഗികതയിൽ നമ്മൾ മികച്ചവരാണെന്ന ബോധമാണ് മിക്കവർക്കും .എന്നാൽ എത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാലും ലൈംഗികതയുടെ അറിയാക്കഥകൾ ബാക്കിയാവും .തീർച്ചയായും ലൈംഗികതയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 7 പാഠങ്ങൾ . 1 .പങ്കാളി തയ്യാറാണോ ? ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ചലനങ്ങൾക്ക്…

View More നല്ല ലൈംഗികതയുടെ 7 പാഠങ്ങൾ