പ്രവാസി പുനരധിവാസം:നോർക്കയും ട്രാവൻകൂർ പ്രവാസി ഡവലപ്മെൻ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റിയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു

തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി നോർക്ക റൂട്സ് മുഖാന്തിരം നടത്തിവരുന്ന പ്രവാസി വായ്‌പാ പദ്ധതിയിൽ (NDPREM ) ട്രാവൻകൂർ പ്രവാസി ഡവലപ്പ്മെന്റ് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി നോർക്ക ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. നോർക്ക റൂട്ട്സ് ചീഫ്…

View More പ്രവാസി പുനരധിവാസം:നോർക്കയും ട്രാവൻകൂർ പ്രവാസി ഡവലപ്മെൻ്റ് സഹകരണ സൊസൈറ്റിയും ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു