സന്തോഷമുണ്ട് പുട്ടേട്ടാ ,വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്കും തരണം ,പുട്ടിന്റെ പേജിൽ മലയാളികൾ

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മലയാളികൾ വേറെ ലെവലാണ് .റഷ്യൻ പ്രസിഡണ്ട് വ്ലാദിമിർ പുട്ടിന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജിലാണ് ഇത്തവണ മലയാളികളുടെ വിളയാട്ടം .കോവിഡ് 19 വാക്സിൻ റഷ്യ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷപ്രകടനമാണ് മലയാളികൾ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫേസ്ബുക് പേജിൽ…

View More സന്തോഷമുണ്ട് പുട്ടേട്ടാ ,വാക്സിൻ ഞങ്ങൾക്കും തരണം ,പുട്ടിന്റെ പേജിൽ മലയാളികൾ