സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നവർ അറിയാൻ, വിലയുടെ 90 ശതമാനവും ഇനി സ്വർണവായ്പയായി ലഭിക്കും

കോവിഡ് കാല പ്രതിസന്ധി സാധാരണക്കാരെ വലിയ തോതിൽ ദുരിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ കൈത്താങ്ങായി റിസർവ് ബാങ്ക്. സ്വർണ വായ്പയുടെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് നൽകുന്നത്. സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിൽ 90…

View More സ്വർണം പണയം വെക്കുന്നവർ അറിയാൻ, വിലയുടെ 90 ശതമാനവും ഇനി സ്വർണവായ്പയായി ലഭിക്കും