NEWS

ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മിതമായ ഭക്ഷണമാണ്;ഔഷധങ്ങളെ തേടുന്നതിനു മുൻപ്  സ്വയം പാലിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ 

 അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പഴയ ചൊല്ലുകൾ 

*അജീർണ്ണേ ഭോജനം വിഷം*
(പ്രാതൽ ദഹിയ്ക്കുംമുമ്പ് കഴിച്ച ഉച്ചയൂണും, ഉച്ചയൂണു ദഹിയ്ക്കുംമുമ്പ് കഴിച്ച അത്താഴവും വിഷമാണ്.)
*അർദ്ധരോഗഹരീ നിദ്രാ*
(പാതി രോഗം ഉറങ്ങിയാൽ തീരും)
*മുദ്ഗദാളീ ഗദവ്യാളീ*
(ചെറുപയർ രോഗം വരാതെ കാക്കും.  മറ്റു പയറുകളുടെ ദോഷം ചെറുപയറിനില്ല.)
*ഭഗ്നാസ്ഥിസന്ധാനകരോ രസോനഃ*
(വെളുത്തുള്ളി ഒടിഞ്ഞ എല്ലിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും)
*അതി സർവ്വത്ര വർജ്ജയേൽ*
(ഒന്നും അമിതമായി കഴിയ്ക്കരുത്, ചെയ്യരുത്, ഉപയോഗിയ്ക്കരുത്)
*നാസ്തി മൂലം അനൗഷധം*
(ഔഷധഗുണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സസ്യവും ഇല്ല)
*ന വൈദ്യ: പ്രഭുരായുഷ:*
(വൈദ്യൻ ആയുസ്സിന്റെ നാഥനല്ല)
*ചിന്താ വ്യാധിപ്രകാശായ*
(മനസ്സുപുണ്ണാക്കിയാൽ ശമിച്ച രോഗം പുറത്തുവരും)
*വ്യായാമശ്ച ശനൈഃ ശനൈഃ*
(വ്യായാമം പതുക്കെ  വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കണം. പതുക്കെ ചെയ്യണം — അമിതവേഗം പാടില്ല.)
*അജവത്  ചർവ്വണം കുര്യാത്*
(ആഹാരം നല്ലവണ്ണം — ആടിനെപ്പോലെ — ചവയ്ക്കണം. ഉമിനീരാണ്, ആദ്യത്തെ ദഹനപ്രക്രിയ)
*സ്നാനം നാമ മനഃപ്രസാദനകരം ദുസ്സ്വപ്നവിദ്ധ്വംസനം*
(കുളി വിഷാദം മാറ്റും, പേക്കിനാക്കളെ പറപറത്തും)
*ന സ്നാനം ആചരേത് ഭുക്ത്വാ*
(ഊണുകഴിഞ്ഞയുടനെ കുളി പാടില്ല.  ദഹനം സ്തംഭിയ്ക്കും)
*നാസ്തി മേഘസമം തോയം*
(മഴവെള്ളം പോലെ ശുദ്ധമായ വേറെ വെള്ളം ഇല്ല.)
*അജീർണ്ണേ ഭേഷജം വാരി*
(തെറ്റിയ ദഹനത്തെ  പച്ചവെള്ളം ശരിയാക്കും.)
*സർവ്വത്ര നൂതനം ശസ്തം  സേവകാന്നേ പുരാതനം*
(എല്ലാറ്റിലും പുതിയതാണ് നല്ലത്, പഴയരിയിലും പഴകിയ വേലക്കാരനിലും ഒഴികെ_)
*നിത്യം സർവ്വ രസാഭ്യാസ:*
(ദിവസവും ആറ്  രസവും ചേർന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കണം — ഉപ്പ്, കയ്പ്പ്, ഇനിപ്പ്, ചവർപ്പ്, പുളിപ്പ്, കഷായം)
*ജഠരം പൂരയേദർദ്ധം അന്നൈ:*
(ആഹാരം കൊണ്ട് വയറിന്റെ പാതിമാത്രം നിറയ്ക്കുക — ബാക്കിയിൽ കാൽഭാഗം വെള്ളം, ബാക്കി ശൂന്യം )
*ഭുക്ത്വോപവിശതസ്തന്ദ്രാ*
(ഉണ്ടിട്ട് ഇരുന്നാൽ ക്ഷീണം വരും — ഉണ്ടാൽ അരക്കാതം നടക്കുക )
*ക്ഷുത് സ്വാദുതാം ജനയതി*
(വിശപ്പ്  രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കും –  Hunger is the best sauce.)
*ചിന്താ ജരാണാം മനുഷ്യാണാം*
(മനസ്സു പുണ്ണാക്കുന്നത് ജരയെ ത്വരിപ്പിയ്ക്കും — Worrying ages men and women.)
*ശതം വിഹായ ഭോക്തവ്യം*
(നൂറു കാര്യം നിർത്തണമെങ്കിലും ഊണ് സമയത്തു കഴിയ്ക്കണം. )
*സർവ്വധർമ്മേഷു മദ്ധ്യമാം*
(എല്ലാറ്റിലും ഇടയ്ക്കുള്ള വഴിയേ പോകുക — Via media is the  best)
*നിശാന്തേ ച പിബേത് വാരി:*
(ഉണർന്നാലുടൻ ഒരു വലിയ അളവ് പച്ചവെള്ളം കുടിയ്ക്കണം.  മലബന്ധം ഒഴിയും, ശരീരത്തിലെ toxins കഴുകിക്കളയും)
*വൈദ്യാനാം ഹിതഭുക് മിതഭുക് രിപു:*
(ഹിതാഹാരം മിതമായിക്കഴിയ്ക്കുന്നവൻ  വൈദ്യന്റെ ശത്രു — കാരണം, അവനു രോഗം വരില്ല. രോഗമില്ലാതെ വൈദ്യനെന്തു വരുമാനം ?)
*ശക്യതേऽപ്യന്നമാത്രേണ നര: കർത്തും നിരാമയ:*
(ആഹാരം മാത്രം ക്രമീകരിച്ചു രോഗങ്ങളില്ലാതെയാക്കാം.)
*ആരോഗ്യം ഭാസ്കരാദിച്ഛേത് ദാരിദ്ര്യം പരമൗഷധം*
(ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പല രോഗങ്ങളും മാറും.  അതായത്, അമിതഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യായാമക്കുറവിൽനിന്നും അമിത സുഖഭോഗത്തിൽ നിന്നുമാണ്, രോഗങ്ങൾ ജനിയ്ക്കുന്നത്)
*ആഹാരോ മഹാഭൈഷജ്യമുച്യതേ*
(ആഹാരമാണ് മഹാമരുന്ന്)
*രുഗബ്‌ധിതരണേ ഹേതും തരണീം ശരണീകുരുസുഹൃർദ്ദർശനമൗഷധം*
(ഇഷ്ടസ്നേഹിതരെക്കണ്ടാൽ രോഗത്തിന്/ ദുഖത്തിന് ആശ്വാസം വരും. Healing power of love and friendship)
*ജ്വരനാശായ ലംഘനം*
(പനിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ണരുത് )
*പിബ തക്രമഹോ നൃപ രോഗഹരം*
(ഹേ, രാജാവേ, മോരു കുടിയ്ക്കൂ — രോഗം മാറും. പാലിലും വെണ്ണയിലും മറ്റുമുള്ള കൊഴുപ്പു മോരിലില്ല, അവയിലെ മറ്റെല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടുതാനും.)
*ന ശ്രാന്തോ ഭോജനം കുര്യാത്*
(തളർന്നിരിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണരുത്.)
*ഭുക്ത്വോപവിശത:  സ്ഥൗല്യം*
(ഉണ്ടിട്ടു നടന്നില്ലെങ്കിൽ  തടിയ്ക്കും)
*ദിവാസ്വാപം ന കുര്യാതു*
(പകലുറങ്ങരുത് — കാരണം, മേദസ്സു കൂടും, രാത്രിയിലെ ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടും,)
*ലാഭാനാം ശ്രേഷ്ഠമാരോഗ്യം*
(ഏറ്റവും മുന്തിയ നേട്ടം — ആരോഗ്യം.  അതിനുവേണ്ടി മറ്റെല്ലാം കൈവെടിയണം)
*സർവ്വമേവ പരിത്യജ്യ ശരീരം അനുപാലയേത്*
(മറ്റെല്ലാം കൈവിട്ടാണെങ്കിലും ദേഹം കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കണം)
*പ്രാണായാമേന യുക്തേന സർവ്വരോഗക്ഷയോ ഭവേൽ*
(ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പ്രാണായാമരീതിയിൽ ചെയ്‌യുന്നവനെ രോഗം ബാധിയ്ക്കില്ല.)
*വിനാ ഗോരസം കോ രസം ഭോജനാനാം?*
(അൽപ്പം തൈരോ മോരോ ഇല്ലാത്ത ഊണ് ഊണാണോ ?)
*ആരോഗ്യം ഭോജനാധീനം*
(ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ എന്ത്, എങ്ങിനെ ആഹരിയ്ക്കുന്നു  ശ്രദ്ധിയ്ക്
*മിതഭോജനേ സ്വാസ്ഥ്യം*
(ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അളവു മിതമായ  ആഹാരത്തിലാണ്.)
*സർവ്വരോഗഹരീ ക്ഷുധാ*
(ഉപവാസം കൊണ്ട് അനവധി രോഗങ്ങൾ മാറ്റാം.  ശരീരത്തിന് സ്വന്തം രോഗനാശന ശക്തിയുണ്ട്.  അത് ഉപവസിയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിയ്ക്കും.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: