പാകിസ്ഥാനിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ?സിന്ധ് പോലീസും പാക്കിസ്ഥാൻ സേനയും പരസ്പരം വെടിയുതിർത്തതായി റിപ്പോർട് ,സ്ഥിരീകരിക്കാതെ പാക്കിസ്ഥാൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *