ഗാഢ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു ,സീരിയൽ നടി ശ്രാവണി സ്വയം ഇല്ലാതാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് കൂടി അറസ്റ്റിൽ

ഗാഢ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു ,സീരിയൽ നടി ശ്രാവണി സ്വയം ഇല്ലാതാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് കൂടി അറസ്റ്റിൽ ഗാഢ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചതാണ് സീരിയൽ താരം ശ്രാവണി സ്വയം ഇല്ലാതാക്കാൻ…

View More ഗാഢ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർ നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു ,സീരിയൽ നടി ശ്രാവണി സ്വയം ഇല്ലാതാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് കൂടി അറസ്റ്റിൽ