കണ്ണിനുളളില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്ത് അധ്യാപകന്‍; പേടിച്ച് കുട്ടികള്‍, ഒടുവില്‍ പുറത്താക്കി

ശരീരത്തില്‍ ചിത്രപ്പണി നടത്തുന്നത് ഇന്ന് യുവാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ഹരമാണ്. പണ്ട് നഗരങ്ങളില്‍ മാത്രം കണ്ടുവന്ന ശീലം ഇന്ന് ഗ്രാമീണ യുവാക്കളിലും വ്യാപകമായി. മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി യുവാക്കള്‍ ടാറ്റൂയിംഗ് അഥവാ പച്ചകുത്തലിനെ കാണുന്നു.…

View More കണ്ണിനുളളില്‍ ടാറ്റൂ ചെയ്ത് അധ്യാപകന്‍; പേടിച്ച് കുട്ടികള്‍, ഒടുവില്‍ പുറത്താക്കി