മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു ,സ്വപ്നയുടെ പേരിൽ സന്ദേശം

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ ഇ ഡി നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറയുന്നതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് .ഒരു സ്വകാര്യ വെബ് പോർട്ടൽ ആണ് ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് വിട്ടത് .മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയാൽ തന്നെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാമെന്നു…

View More മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മൊഴി നല്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു ,സ്വപ്നയുടെ പേരിൽ സന്ദേശം