മോഡിഫൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സുഖമായി മുങ്ങിയ കള്ള സ്വാമി നിത്യാനന്ദ ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ,ബാങ്ക് ഓഫ് കൈലാസയും കറൻസിയും ഉടനെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

  സ്വപ്ന സുരേഷ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബെംഗളുരുവിലേക്ക് മുങ്ങിയപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിനെ ആരോപണങ്ങളിൽ മുക്കിയ ബിജെപിക്കാരോട് ഒരു ചോദ്യം -ഒരു രാജ്യത്തെ മൊത്തം വെല്ലുവിളിച്ച് സുഖമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട നിത്യാനന്ദ എന്ന ഫ്രോഡ്…

View More മോഡിഫൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സുഖമായി മുങ്ങിയ കള്ള സ്വാമി നിത്യാനന്ദ ഇന്ത്യയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ,ബാങ്ക് ഓഫ് കൈലാസയും കറൻസിയും ഉടനെന്ന് പ്രഖ്യാപനം