സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതി: മുഖ്യമന്ത്രി 355 വായ്പ അനുമതികൾ വിതരണം ചെയ്തു ചെറുകിട – സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി

ചെറുകിട- സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്‌ളോക്കുകളിൽ പരവാധി സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങും. കുടുംബശ്രീയുടെ സംരംഭ പദ്ധതിയും ചെറുകിട സൂക്ഷ്മ സംരംഭ പദ്ധതികളും…

View More സംരംഭകത്വ വികസന പദ്ധതി: മുഖ്യമന്ത്രി 355 വായ്പ അനുമതികൾ വിതരണം ചെയ്തു ചെറുകിട – സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സംരംഭങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി