‘വൺ ഇന്ത്യാ വൺ പെൻഷൻ പദ്ധതി’ മുദ്രാവാക്യം നരേന്ദ്ര മോദിയെ സഹായിക്കാൻ: എളമരം കരീം

അറുപത് വയസ്സ്‌ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ്രതിമാസം പതിനായിരം രൂപവീതം പെൻഷൻ ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ്, ‘വൺ ഇന്ത്യ വൺ പെൻഷൻ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നത്. സാമൂഹ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന നയം അംഗീകരിച്ച ഒരു ഭരണം ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ…

View More ‘വൺ ഇന്ത്യാ വൺ പെൻഷൻ പദ്ധതി’ മുദ്രാവാക്യം നരേന്ദ്ര മോദിയെ സഹായിക്കാൻ: എളമരം കരീം