സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ആദ്യ 100 റാങ്കുകളില്‍ പത്ത് മലയാളികളും

റാങ്ക് നേടിയ മലയാളികൾ (റാങ്ക്, പേര് എന്നീ ക്രമത്തിൽ) 5 സിഎസ്. ജയദേവ് 36 ആർ. ശരണ്യ 45 സഫ്ന നസ്റുദ്ദീൻ 47 ആർ. ഐശ്വര്യ 55 അരുൺ എസ്. നായർ 68 എസ്.…

View More സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, ആദ്യ 100 റാങ്കുകളില്‍ പത്ത് മലയാളികളും