വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൈ നിറയെ പരസ്യം, എന്നിട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആകാതെ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊച്ചി ക്യാമ്പസിനു അംഗീകാരം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

ലക്ഷങ്ങളുടെ പരസ്യം നൽകി വിദ്യാർത്ഥികളെ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക്‌ തിരിച്ചടി. ജെയിൻ ഡീംഡ് ടു ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ക്യാമ്പസിനു യു ജി സി അംഗീകാരം ഇല്ലെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.…

View More വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൈ നിറയെ പരസ്യം, എന്നിട്ടും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആകാതെ ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കൊച്ചി ക്യാമ്പസിനു അംഗീകാരം ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്