കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഐ എസിൽ ചേർന്നത് 149 പേർ കൂടി

മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭീകര സംഘടനയിൽ ചേർന്നത് 149 പേരെന്ന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 100 പേർ കുടുംബത്തോടെയാണ് പോയത്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതായി അറിയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത്…

View More കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്, മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഐ എസിൽ ചേർന്നത് 149 പേർ കൂടി