വിമാന യാത്രയിൽ വേണ്ട കരുതലുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച്‌ മുൻ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ കുറിപ്പ്

കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുകയാണ് മുൻ ക്യാബിൻ ക്രൂ വിൻസി വർഗീസ് .ലാൻഡ് ചെയ്ത ഉടനെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ച് എഴുന്നേൽക്കുകയും ഓവർ ഹെഡ്ബിൻ തുറന്നു തങ്ങളുടെ ബാഗേജുകൾ കയ്യിലെടുക്കുന്നതും…

View More വിമാന യാത്രയിൽ വേണ്ട കരുതലുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച്‌ മുൻ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ കുറിപ്പ്