ഇതാ ഒരു വഴികാട്ടി സർക്കുലർ, കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലപ്പുഴ രൂപത

മാതൃകാ സർക്കുലറുമായി ആലപ്പുഴ രൂപത. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം സെമിത്തേരികളിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആലപ്പുഴ രൂപത. ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ രൂപത പുറത്തിറക്കി. ജില്ലാ കളക്ടർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുടെ അഭ്യർത്ഥന പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ…

View More ഇതാ ഒരു വഴികാട്ടി സർക്കുലർ, കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കാമെന്ന് ആലപ്പുഴ രൂപത