ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിനു വലിയ പിന്തുണ നല്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ,നൂറ്റിയൊന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച്‌ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

ആത്മ നിർഭർ ഭാരതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശവൽക്കരണത്തിനു ആക്കം കൂട്ടാൻ നൂറ്റിയൊന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം .പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് . ഇറക്കുമതി നിരോധനത്തിന്റെ ഫലമായി…

View More ആത്മനിർഭർ ഭാരതത്തിനു വലിയ പിന്തുണ നല്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ,നൂറ്റിയൊന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി നിരോധിച്ച്‌ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം