11 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനത്തിൽ താഴെ, പരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്രം -വീഡിയോ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *