പാലായിൽ ആദ്യ ജയം എൽഡിഎഫിന്

പാലായിൽ ആദ്യ ജയം എൽഡിഎഫിന്. പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍ രണ്ട് സീറ്റുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് വിജയിച്ചു. ഒന്നും രണ്ടും വാർഡുകളിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളാണ് വിജയിച്ചത്.

ഒന്നാം വാർഡിൽ ജോസ് വിഭാഗം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും രണ്ടാം വാർഡിൽ സിപിഎമ്മും ജയിച്ചു. ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെയാണ് തോല്‍പിച്ചത്. പുഷ്പലത ആണ് വിജയിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *