ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജക്ക് വീണ്ടും രാജ്യാന്തര ആദരം

ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് വീണ്ടും രാജ്യാന്തര ആദരം. രാജ്യാന്തര മാസികയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസിന്റെ 2020 ലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പട്ടികയിൽ മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറുമുണ്ട്.

വായനക്കാരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കമല ഹാരിസ്,അംഗലാ മെർക്കൽ, ജസീന്ത ആർഡൻ തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയിലാണ് ശൈലജ ടീച്ചർ ഉള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *