ഭാരത് ബന്ദ് മഹാ ബന്ദ് ആകുന്നു, കർഷകർക്ക് പിന്തുണയുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ട്രാൻസ്പോർട്ട്,തൊഴിലാളി സംഘടനകളും, നിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം

കർഷകരുടെ ഡിസംബർ 8ലെ ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണയേറുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നടങ്കം ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ തൊഴിലാളി സംഘടനകളും ട്രാൻസ്പോർട്ട് യൂണിയനുകളും അഭിഭാഷക യൂണിയനുകളും ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

ഭാരതബന്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ക്രമസമാധാനനില ഭദ്രമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.പ്രതിഷേധങ്ങൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനും നിർദേശമുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *